K čemu slouží videonávody?

Videonávody pro aktivní přestávky v průběhu výuky jsou vytvořeny za účelem stimulace a podpory různých oblastí učení a rozvoje dětí a s cílem umocnit relaxaci i motivaci žáků, ulehčit vstřebávání probírané látky a zefektivnit proces učení.

Proč jsou videonávody přínosné?

Děti nastupují do školy stále méně zralé a připravené na kognitivní výzvy, které jim výuka připravuje. Ve srovnání s předchozími generacemi si pedagogičtí pracovníci stále více všímají jejich problémů s koncentrací, udržením pozornosti, sluchovou a zrakovou pozorností, s grafomotorikou a držením pera, jemnými motorickými dovednostmi, řečí a jazykem, motorickými schopnostmi (mobilita, koordinace, rovnováha…). Stále častěji se setkávají s dětmi s poruchami učení, opožděným vývojem a poruchami chování či emocí.

Současný školský systém nicméně vyžaduje úspěšnost ve všech uvedených oblastech kompetencí a dovedností. Nedostatek fyzických a smyslových zkušeností a podnětů v raném dětství, nadměrné využívání technologií, stresující životní styl, důraz na produktivitu a rychlost, ale na druhou stranu i nadměrná ochrana dětí v době rozvoje jejich nezávislosti a odpovědnosti – to vše má vliv na projev, případně nárůst těchto problémů a následně vývoj negativních kompenzací ve škole. Ty se projevují třeba ztrátou motivace a radosti z učení, které žákům nejde tak snadno a rychle. Následně zaznamenávají učební neúspěchy. V neposlední řadě stojí za zmínku i nabité učební plány, kvůli kterým je práce učitelů stále náročnější výzvou.

Učitelé si jsou vědomi důležitosti pohybu ve spojení s kvalitou učení. Vědí, že pohyb aktivuje funkce mozku, množství pohybu často souvisí s výkonem ve škole a učení jde lépe a snáze, pokud je doprovázeno pohybem, který aktivuje a propojuje všechna mozková centra s ním spojená. Učení totiž není jen kognitivní proces. Je to činnost celého těla.

Díky videonávodům jsou překážky, bránící jakémukoli většímu pohybu během lekcí, zcela odstraněny, protože nevyžadují žádné zvláštní přípravy, pomůcky ani speciálně upravený prostor. Cvičební sestava trvá jen několik minut, což je ale zároveň dost na to, aby měla vliv na stimulaci zmíněných kompetencí, či případně relaxaci a odreagování. Několik minut pohybu urychlí vstřebávání látky, motivuje, stimuluje a navodí i pozitivní pocity, protože pohyb podporuje uvolňování hormonů štěstí a spokojenosti. Není třeba se bát, že by cvičení způsobilo skluz v probírání látky. Přestávky na cvičení jsou zároveň i přestávkou od odborného výkladu a případného zahlcení probíraným obsahem.

Provádění cviků na základě sledování videonávodu je i zárukou toho, že učitelé nemusí osobně předcvičovat před třídou a riskovat tak případnou ztrátu kontroly nad studenty. Cvičení jsou přizpůsobena různým věkovým skupinám a mohou být prováděna před vyučováním nebo v průběhu jakéhokoli předmětu či lekce.

Jak to funguje?

Cvičení jsou navržena tak, aby pozitivně ovlivňovala a stimulovala hmatové, vestibulární (rovnovážné), proprioceptivní (prostorověkoordinační), smyslové a motorické systémy, které společně tvoří základ pyramidy učení. Na těchto systémech je založen celý kognitivní vývoj. Cvičením můžeme podporovat vývoj uvedených oblastí, což pak umožňuje další rozvoj vyšších mentálních funkcí. Přestože škola nemůže nahradit raný vývoj a vliv rodičů či bezprostředního okolí, bezpochyby hraje důležitou roli při dospívání dětí a v oblasti zajištění snazšího a kvalitnějšího učení.

Výuková videa jsou cíleně a pod odborným dozorem vybrána a navržena tak, aby ovlivňovala mnoho funkcí, které jsou přesně definovány v popisu každého cvičení. Účinku cvičení se pak dosahuje vícenásobným opakováním. Při počáteční implementaci a osvojování pohybů se vytváří nová nervová spojení, která se pomocí opakovaného cvičení upevňují a automatizují. Tím ovlivňujeme vývoj důležitých funkcí, nezbytných pro vyspělejší přístup k učení a aktivaci mozku při dlouhodobém sezení, poslechu či sledování.

Cílem každého cvičení je, aby bylo pro dítě proveditelné snadno, správně a ve správném tempu, ale aby zároveň rozvinulo funkce, pro jejichž stimulaci je určené.

K čemu všemu se videonávody hodí?

Učitel volí cvičení podle potřeb třídy, podle funkcí, které chce aktuálně rozvíjet a podporovat, podle věku dětí a v neposlední řadě podle účelu (povzbuzení, relaxace, výzva).

Cvičení lze provádět před vyučováním nebo na začátku konkrétní lekce jako motivaci, přípravu, úvod hodiny či plánovanou aktivaci určitých schopností a dovedností. Lze ho však použít i během hodin pro odreagování, ke zvýšení koncentrace, motivace, a pro aktivaci mozku obecně.

Děti sledují cvičení a provádějí je ve skupině, což zvyšuje prožitek. Provádění cviků na základě sledování nahrávek navíc stimuluje vizuální vnímání, zlepšuje sluchovou a vizuální pozornost, procvičuje následování rytmu, napodobování pohybů, trénink paměti a následování série cvičení a pokynů.

Cvičení rozvíjejí a podporují zejména:

  • Sledování a vnímání očima. Jeho plynulost je nezbytná pro kvalitní čtení, psaní, napodobování a vizuální následování výuky.
  • Smysl pro orientaci těla. Ta je základem dobré orientace na ploše i v prostoru.
  • Koordinaci celého těla i vzájemnou koordinaci jednotlivých jeho částí (oko-ruka, ruka-ruka, nohy). Je základem pro kvalitní psaní, kreslení a jemné i hrubé motorické dovednosti.
  • Schopnost překračování středu těla, tedy propojování hemisfér pomocí křížových pohybů. Vhodné pro usnadnění čtení, psaní, mluvení, komunikace a koordinace.
  • Motoriku a smyslové funkce rukou. Skrze ruce se aktivuje a revitalizuje velká část mozkové kůry a jsou také spojeny s vývojem řeči. Představují nástroj pro vnímání množství a počtu.
  • Obratnost rukou. Souvisí s grafomotorikou a jemnými motorickými dovednostmi.
  • Pozornost, soustředění a vytrvalost
  • Schopnost plánování a organizace v oblasti motoriky

U každého cvičení je popsán jeho účel a účinek, nebo funkce a oblasti, které cvičení podporuje.

Jaká je jejich hlavní myšlenka?

Tím, že jsou cvičení formou nahrávek technologicky snadno dostupná, jsme společně s autory naplnili hlavní myšlenku: Aby byla cvičení pro děti atraktivní díky použití pro ně zajímavého média, abychom učitele oprostili od práce s přípravami, cvičením či předváděním, a aby se cvičení mohla dostat do každé školy a každé třídy. Zároveň jsme si byli vědomi úskalí nadměrného používání technologií ve vzdělávacích procesech. V případě těchto videonávodů však děti nejsou jen pasivními příjemci informací, ale i aktivními účastníky. Abychom se vyhnuli nadměrné vizuální stimulaci, vybrali jsme pečlivě a na základě odborných závěrů pozadí nahrávek a efekty, a to zejména v souborech cvičení, která jsou určena k povzbuzení nebo pro rozvoj jednotlivých oblastí.

Videonávody, respektive nahrávky z programu TRIMinute se vyznačují odborným výběrem a přípravou cvičení, praktičností a použitelností ve školním prostoru, ale také atraktivitou, rozmanitostí a výzvami, které jednotlivé pohybové segmenty nabízejí. Jedná se o nový, moderní a inovativní nástroj ve výuce.

Jasna Trapečar Pavšič, prof. spec.in reh. ped.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?