Videonávody pro krátké pohybově-kognitivní přestávky v průběhu vyučování, které usnadní průběh
výuky, stimulují mozek a posílí učební schopnosti dětí.

Mentální a pohybová cvičení určená k uvolnění, motivaci, zvýšení koncentrace a rozvoji schopností dětí – jednoduchý, na každodenní bázi použitelný a efektivní nástroj, který nevyžaduje zvláštní přípravu.

Autorky: Jasna Markuš, Mihaela Škrlj Brglez

Odborná podpora: Jasna Trapečar Pavšič, prof. spec. in reh. ped.

ODBORNÉ POZADÍ

O co přesně jde?

Jedná se o systém (soustavu) cvičení, určených pro aktivní přestávky ve vyučovacích hodinách. Jde o nový, inovativní, moderní koncept, který sleduje trendy v oblasti neurověd a národních a globálních strategií pro implementaci pohybu do procesu učení.

Proč jsou videonávody přínosné?

Cvičení stimulují motorické dovednosti a aktivují mozek, který je pak schopen snadněji vstřebávat probíranou látku. Cviky jsou cíleně a pod odborným dohledem vybírány tak, aby pozitivně ovlivňovaly různé funkce a schopnosti, které jsou přesně definovány v popisu každého cvičení.

K čemu všemu se videonávody hodí?

 • Pro navození relaxace, zvýšení motivace, redukci stresu, případně…
 • …k přesměrování mentálního toku či jako prevence duševního přetížení nebo…
 • …jako posílení či podpora různých mozkových center, která mají na starost učební schopnost, smysl pro orientaci, pozornost, koncentraci, koordinaci, jemné a hrubé motorické dovednosti, rovnováhu, řečové dovednosti, vytrvalost atd.
 • pro posílení sebevědomí zdoláváním výzev (v případě náročnějších typů cvičení)

Jaká je jejich hlavní myšlenka?

Videonávody jsou navrženy tak, aby byly pro učitele snadno použitelné: Jsou k dispozici na webových stránkách, a tím pádem kdykoli pohodlně dostupné. Videonávody TRIMinute jsou účinným a atraktivním didaktickým, pedagogickým a vzdělávacím nástrojem, který staví na odborných poznatcích.

Jak videonávody používat?

Použití videonávodů nevyžaduje žádnou speciální přípravu, cvičení nemusí být předváděna ani nijak řízena učitelem. Jsou vhodné pro celou třídu, bez ohledu na schopnosti a kompetence jednotlivce (každý si z nich něco odnese – dokonce i učitel, pokud se cvičení účastní či si sám udělá přestávku). Cvičení lze použít v různých situacích podle uvážení učitele a pro různé účely, a to jednou až několikrát denně a v průběhu celého školního roku. Pro cvičení není nutná úprava prostoru, protože se provádí v mikroprostoru jednotlivého studenta (mezi židlí a lavicí, vsedě i ve stoje v prostoru třídy).

Jak používat videonávody?

 • Přihlaste se na web pomocí svých uživatelských údajů. Doporučujeme používat novější a aktualizované prohlížeče, jako je Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
 • Videonávody jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobeny věkovým úrovním žáků. Jsou proto rozděleny do dvou souborů, první pro žáky nižšího stupně, tedy od 1. do 5. třídy, a druhý pro žáky od 6. do 9. třídy.
 • Vyberte videonávod, který představuje vhodnou podporu pro konkrétní činnost nebo situaci. Nahrávku přehrávejte kliknutím na funkci Přehrát. Doporučujeme vybrat režim přehrávání na celou obrazovku.
 • Před samotným cvičením studentům poraďte, jak cvičit.

Jak může učitel žákům poradit před spuštěním cvičení

 • Napodobujte pohyby co nejpřesněji, a jak nejlépe umíte. Vynasnažte se dělat co nejpřesněji vše, co dělá váš vrstevník ve videu.
 • Vytrvejte až do konce, i když vám něco nepůjde. Pokud cvičení neděláte zcela správně nebo se během něj ztratíte, neznamená to vůbec nic špatného. Pokuste se chytit a jít dál.
 • Nedívejte se na ostatní. Vnímejte jen sebe a svého partnera ve videu. Nezáleží na tom, co dělají ostatní ve třídě. Soustřeďte se pouze na sebe a „kamaráda“ či „kamarádku“ ve videu, kteří vás cvičením provedou.
 • Cvičení jsou připravena speciálně pro vás a jsou prospěšné pro váš mozek, tělo a celkovou pohodu.

TESTOVACÍ VIDEONÁVODY PRO 1.–5. ROČNÍK

Brouci jdou na procházku

Cvičení vestoje pro celé tělo

 • když je potřeba aktivovat mozek a tělo před učením a během něj
 • rozhýbat se při dlouhodobém sezení
 • koncentrovat se před mentálními činnostmi
 • navodit pozitivní vztah a radost
 • rozvoj tělesné orientace a koordinace
 • rozvoj kinestetického vnímání těla
 • vývoj tělesného schématu
 • rozvoj tělesné koordinace
 • rozvoj příčných přechodů přes střed těla (laterální a centrální rozměr pohybu)
 • rozvoj jemných motorických dovedností
 • smyslová stimulace obličeje
 • podpora rozvoje dominantního profilu

Křížem krážem

Cvičení vestoje, zapojující celé tělo

 • před čtením
 • před psaním
 • před zkoušením a písemkami
 • před stresovými situacemi
 • pro podporu koncentrace před výukou a během ní
 • před dlouhodobým sezením a během něj
 • zlepšení koordinace
 • zlepšení rovnováhy
 • rozvoj hrubých motorických dovedností
 • rozvoj schopnosti překračování středu těla
 • propojování hemisfér
 • zlepšení čtení, psaní, poslechu, mluvení
 • rozvoj bilaterální integrace (propojování myšlení s motorikou)
 • procvičování laterality (zapojování dominantních a nedominantních párových orgánů jako oči, ruce, nohy…)
 • podpora tělesné orientace a orientace v prostoru
 • rozvoj tělesného schématu
 • rozvoj kinestetického vnímání těla
 • zmírnění reakce na stresovou situaci

10 za 5

Cvičení vsedě se zapojením prstů

 • když je potřeba rozhýbat se, aktivovat prsty a dlaně před psaním, kreslením, hraním na hudební nástroj a činnostmi, zapojujícími jemnou motoriku
 • připravit se před matematickým obsahem (počítání, numerické znázornění skutečnosti, počítání v rozsahu do deseti)
 • navodit koncentraci před výukou či během ní
 • osvojit si rytmus
 • regulace svalového tonusu dlaní a prstů
 • rozvoj kinestetického vnímání dlaní a prstů, jemných motorických schopností, grafomotorických dovedností, koordinace oko-ruka a ruka-ruka, koordinace řeči, artikulace, prostorové orientace, směrového pohybu dlaní a prstů apod.
 • rozvoj koncentrace a pozornosti
 • rozvoj numerických a kvantitativních reprezentací
 • vývoj úchopového reflexu ruky a postupného otevírání a zavírání dlaně
 • snížení hmatové přecitlivělosti dlaní a prstů
 • propojování mozkových hemisfér
 • rozvíjení smyslu pro rytmus

Slož a odlož

Cvičení vsedě se zapojením prstů

 • před psaním, kreslením, malováním
 • před hraním na hudební nástroje
 • pro navození koncentrace a pozornosti před výukou a během ní
 • před hraním míčových her a jinou prací s rukama
 • pro uklidnění „neklidných“ rukou
 • pro osvojení rytmu
 • rozvoj prostorové a směrové orientace
 • rozvoj kinestetického vnímání rukou
 • rozvoj propriocepce (vnímání pohybů těla)
 • posílení rukou
 • regulace svalového tonusu rukou a paží
 • rozvoj dovedností v oblasti motorického plánování
 • rozvoj koordinace pohybů rukou
 • rozvoj koordinace oko–ruka
 • podpora dovedností v oblasti hrubé motoriky rukou
 • stimulace reflexů rukou
 • podpora schopnosti následovat rytmus
 • rozvoj vytrvalosti
 • rozvoj koncentrace a pozornosti

Prsty z řady ven

Cvičení vsedě se zapojením prstů (na více než 5 minut)

 • na rozhýbání a aktivování prstů před psaním, kreslením, hrou na hudební nástroj
 • před jemnými motorickými aktivitami
 • pro navození koncentrace před výukou a po ní
 • pro osvojení rytmu
 • regulace svalového tonusu prstů
 • rozvoj kinestetického vnímání prstů
 • zlepšování jemné motoriky a pružnosti prstů
 • podpora vývoje hmatového vnímání v prstech
 • rozvoj grafomotorických dovedností
 • podpora koordinace oko–ruka
 • podpora koordinace pohybů prstů
 • rozvoj smyslu pro orientaci
 • rozvoj prostorové a směrové orientace prstů
 • rozvoj koncentrace a pozornosti
 • stimulace úchopového reflexu rukou
 • snížení hmatové přecitlivělosti prstů

Pozor, míč

Cvičení ve stoje s nohama

 • pro zvýšení soustředění před a v průběhu vyučování
 • pro osvojení rytmu
 • pro aktivaci mozku a těla před učením a během něj
 • jako rozcvička při delším sezení
 • jako příprava před využitím hrubé motoriky (sport, tělocvik)
 • pro odreagování
 • rozvoj koordinace těla a nohou
 • regulace svalového tonusu nohou
 • rozvoj kinestetického vědomí nohou
 • rozvoj propriocepce
 • rozvoj hrubé motoriky
 • vývoj vestibulárního systému, resp. rovnováhy
 • rozvoj schopnosti překračovat linii středu těla (křížové pohyby)
 • rozvoj rytmu
 • rozvíjení pozornosti
 • rozvoj prostorové orientace
 • vývoj reflexů nohou
 • podpora koncentrace a soustředění

TESTOVACÍ VIDEONÁVODY PRO 6.–9. ROČNÍK

Prstopletka

Cvičení vsedě se zapojením prstů

 • na rozhýbání a aktivování prstů a dlaní před psaním, kreslením, hraním na hudební nástroj
 • před jemnými motorickými aktivitami
 • pro navození koncentrace před výukou a během ní
 • pro odreagování a relaxaci
 • regulace svalového tonusu prstů
 • rozvoj kinestetického vnímání prstů
 • rozvoj jemné motoriky a pružnosti prstů
 • stimulace hmatových senzorů v prstech
 • rozvoj grafomotorických dovedností
 • podpora koordinace oko–ruka
 • podpora koordinace pohybů prstů
 • rozvoj smyslu pro orientaci
 • rozvoj řeči a artikulace
 • rozvoj prostorové a směrové orientace prstů
 • rozvoj koncentrace a pozornosti
 • stimulace úchopového reflexu rukou
 • snížení hmatové přecitlivělosti a prstů

Panák

Cvičení vestoje se zapojením nohou a celého těla

 • pro navození koncentrace před výukou a během ní
 • pro osvojení rytmu
 • pro aktivaci mozku před učením a během něj
 • při dlouhodobém sezení
 • před hrubými motorickými aktivitami (např. sportovní aktivity)
 • rozvoj koordinace těla a nohou
 • regulace svalového tonusu nohou
 • rozvoj kinestetického vnímání nohou
 • rozvoj propriocepce (vnímání pohybu)
 • rozvoj hrubé motoriky
 • vývoj vestibulárního systému, resp. rovnováhy
 • rozvoj schopnosti překračování středu těla
 • osvojování smyslu pro rytmus
 • procvičování laterality (zapojování dominantních a nedominantních párových orgánů jako oči, ruce, nohy…)
 • stimulace reflexů nohou
 • rozvoj koncentrace a pozornosti

Větrník

Cvičení vestoje se zapojením rukou a paží

 • před psaním, kreslením, malováním
 • před hraním na hudební nástroje
 • pro navození koncentrace a pozornosti před výukou a během ní
 • před hraním míčových her a další prací s rukama
 • pro uklidnění „neklidných“ rukou
 • podpora směrové orientace
 • rozvoj kinestetického vnímání rukou
 • rozvoj propriocepce (vnímání pohybu)
 • posílení paží
 • regulace svalového tonusu paží
 • rozvoj dovedností v oblasti motorického plánování
 • podpora koordinace pohybů rukou
 • rozvoj hrubé motoriky rukou

Nekonečných 8

Cvičení vestoje se zapojením očí, hlavy a rukou

 • před čtením
 • před psaním, kreslením
 • před přepisováním textu
 • před lekcemi, v nichž je zásadní vizuální vnímání
 • před písemkami
 • před čtením notového zápisu
 • rozvoj koordinace oko–ruka
 • rozvíjení koordinovaného pohybu očí
 • podpora plynulého a snadného vnímání očima
 • podpora schopnosti překračování středu zrakového prostoru (procvičování zrakové laterality)
 • stimulace prostorové orientace
 • rozvoj binokulárního a periferního vidění
 • stimulace vizuální pozornosti
 • podpora rozvoje optokinetických reflexů
 • zlepšení čtení a psaní
 • stimulace vizuálního vnímání

Zapleteno

Cvičení vestoje se zapojením rukou a horní poloviny těla (trvá více než 5 minut)

 • rozvoj tělesné orientace
 • rozvoj kinestetického vnímání těla
 • vývoj tělesného schématu
 • podpora tělesné koordinace
 • podpora koordinace obou rukou
 • rozvoj prostorové orientace
 • propojování mozkových hemisfér
 • rozvoj schopnosti překračování středu těla (laterální a centrální rozměr pohybu)
 • regulace svalového tonusu paží a rukou
 • rozvoj dovedností v oblasti motorického plánování
 • rozvoj smyslu pro rytmus
 • posílení rukou
 • rozvoj tělesné orientace
 • rozvoj kinestetického vnímání těla
 • vývoj tělesného schématu
 • podpora tělesné koordinace
 • podpora koordinace obou rukou
 • rozvoj prostorové orientace
 • propojování mozkových hemisfér
 • rozvoj schopnosti překračování středu těla (laterální a centrální rozměr pohybu)
 • regulace svalového tonusu paží a rukou
 • rozvoj dovedností v oblasti motorického plánování
 • rozvoj smyslu pro rytmus
 • posílení rukou

Stavíme zeleně

Cvičení v sedě s rukama a horní částí těla

 • před psaním, kreslením, malováním
 • před hraním na hudební nástroj
 • pro navození soustředění a pozornosti před vyučováním a v jeho průběhu
 • před hraním míčových her
 • před manuálními dovednostmi, ručními pracemi
 • pro uklidnění „neklidných rukou“
 • pro osvojení rytmu
 • rozvoj prostorové a směrové orientace
 • rozvoj kinestetického vědomí rukou
 • rozvoj propriocepce
 • posílení rukou
 • regulace svalového tonusu paží
 • podpora schopnosti motorického plánování
 • rozvoj koordinace pohybů rukou
 • rozvoj koordinace oko–ruka
 • rozvoj hrubé motoriky rukou
 • stimulace reflexů rukou
 • vývoj schopnosti vnímat a následovat rytmus
 • podpora vytrvalosti
 • podpora koncentrace a pozornosti
 • rozvíjení schopnosti napodobovat pohyb

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?